Sabtu, 09 Oktober 2010

Istilah-Istilah

Istilah Patukangan
 Béngkong: tukang nyunatan
 Candoli: awéwé tukang ngatur kadaharan di nu hajat
 Paraji: tukang ngurus jalma anu ngalahirkeun
 Jagal: tukang meuncit sapi atawa munding
 Kabayan: tukang babantu/ditutah-titah
 Kuncén: tukang miara/miara makam, tempat karamat
 Merebot: tukang nakol bedug di masjid
 Modin: tukang adan
 Nayaga: tukang nabeuh gamelan
 Pamatang: tukang moro
 Pamayang: tukang ngala lauk di laut
 Panday: tukang nyieun parabot tina beusi
Istilah waktu
 Balébat: mimiti témbong cahaya panon poé (jam 04.30-05.00)
 Carangcang tihang: wanci liwat pajar (jam 05.00-05.30)
 Haneut moyan: cahya panon poé meujeuhna genah dipaké moyan (08.00-08.30)
 Rumangsang: cahya panon poé geus mimiti karasa panas (jam 09.00-an)
 Pecat sawes: munding anu dipaké pikeun ngagarap sawah geus dibuka tali sawedna (jam 10.00-an)
 Tangangé: wanci tengah poé (jam 12.00)
 Lingsir ngulon: panon poé geus ngésér ka Beulah kulon (jam 12.30-13.00)
 Tunggang gunung: panon poé katénjona aya di luhureun gunung (jam 16.00-17.00)
 Sariak layung: layung di langit geus mimiti ngempur (jam 17.30-18.00)
 Sareupna: wanci magrib (jam 18.00-18.30)
 Sarereuh budak: wanci budak geus saré (jam 20.00)
 Sareureuh kolot: wanci kolot geus saré (jam 22.00)
 Tengah peuting: jam 24.00
 Janari gedé: jam 02.00-03.00
 Janari leutik: jam 03.00-04.00
Istilah Paélmuan
Palintang: élmu palak atawa élmu béntang
Pranata mangsa: élmu ngeunaan usum nu aya kakaitanana jeung tatanén
Undag: élmu wangunan
Kawedukan: élmu ngeunaan kakuatan awak
Tatapraja: élmu pamaréntahan
Kasantikan: élmu perang
Serat kanayagan: élmu ngeunaan laras (musik)
Caturangga: élmu ngeunaan kuda
Paramasastra: élmu ngeunaan basa
- Istilah Olahraga –
 Kiper: salah sahiji posisi pamaén maénbal, tukang ngajaga gawang supaya ulah kaasupan
 Tosser: salah sahiji posisi pamaén voli, tukang méré bal seméseun
 Libéro: salah sahiji posisi pamaén maénbal. Tukang ngajaga serangan musuh
 Free kick: sépakan bébas, hadiah ti wasit, lantaran musuh ngalanggar aturan
 Ténis: salah sahiji cabang olahraga nu ngagunakeun rékét jeung ba;

Tidak ada komentar:

Posting Komentar