Rabu, 29 September 2010

PANCEN KELAS X & KELAS XI

Rebo, 29 Séptémber 2010
Pancén Kelas XI
1. Lakukeun wawancara jeung jalma nu aya di sabudeureun sakola hidep (Ketua Osis, Pembina/Pelatih Ekstra kurikulér, Ibu Kantin, Pupuhu Sakola, Guru, Satpam, Tata Usaha (TU), Pesuruh jeung sajabana) tapi saacan ngalakukeun wawancara, tangtukeun heula saha nu rék diwawancara jeung jieun heula patalékan nu rék ditanyakeun.
Nu rék diwawancara: …………………………………………
Patalékan-patalékan nu rek ditanyakeun
a. …………………………………………..
b. …………………………………………..
c. …………………………………………..
d. …………………………………………..
e. ………………………………………….., jsb
Tulis hasil wawancara nu geus dilakukeun!
2. Larapkeun kana kalimah istilah waktu di handap ieu!
a. Haneut moyan
b. Tunggara gunung
c. Tangangé
d. Balébat
3. Larapkeun kana kalimah istilah paélmuan di handap ieu!
a. Tatapraja
b. Palintang
c. Caturangga
d. Pranata mangsa

Pancén Kelas X
1. Caritakeun deui ngeunaan dongéng Santri Bodo jeung carita Perang Bubat maké basa hidep!
2. Ngaso, ari, bagéa, jeung angel ka asup kana basa?
3. Jieun kaimah tina kecap-kecap di luhur (ngaso, ari, bagéa, jeung angel)
4. Pa punten bade……. dupi …….. Pa Guru Déa palih mana?
Kecap nu pas pikeun kalimah di luhur nya éta?
5. Bu, punten, kamari abdi teu tiasa…….. (sumping/dongkap/datang) da ieu nuju nyeri…….(beuteung/patuangan/padaharan)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar